Zpracování osobních údajů

INFORMACE OBCHODNÍM PARTNERŮM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Správce : Gajda s.r.o., se sídlem Trojanovice 874, IČ 26879433, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28966, dále jen „Správce.“

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Není stanoven.

Účel a právní základ pro zpracování : Právním základem a účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností Správce jako smluvní strany, plynoucích z daňových a bezpečnostních předpisů a dále povinností plynoucích z plnění smluvní povinností mezi Správcem a obchodním partnerem (zákazníkem) a uplatňování právních nároků.

Kategorie příjemců osobních údajů : Orgány veřejné moci, zdravotní a komerční pojišťovny auditorská společnost.

Doba uložení : Nejdéle po dobu určenou zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem nebo vnitřním předpisem Správce k archivaci údajů.

Subjekt údajů je oprávněn  : Požadovat od Správce přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz nesprávných osobních údajů nebo těch údajů, u kterých uplynula doba zpracování, požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a požadovat přenositelnost osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracování : Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu osobních údajů a nikoliv na zákonné povinnosti zpracování, je subjekt údajů oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním.

Právo na stížnost : Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost o dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Povaha požadavku na poskytnutí osobních údajů : Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem Správce. Jejich neposkytnutí nebo neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy, ukončení smluvního vztahu nebo vymáhání poskytnutí osobního údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinnosti Správce.

Automatické rozhodování a profilování : Neprovádí se.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou co do bližšího vymezení práv a povinností Správce upraveny ve směrnici Správce o ochraně osobních údajů, řídí se touto směrnicí a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a právní úpravy České republiky.

V Trojanovicích dne 29. 5. 2024